Trường THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh, Khánh Hòa

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN  

 16/05/2014, 00:00
 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN                                                          mật khẩu mở tài liệu:123456 THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông Download THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT Download THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt Download THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT Download THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT Download THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT Download THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT Download THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp Download THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT Download THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu só trongtrường THPT Download THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT Download THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế hoạch dạy học Download THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Download THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT Download THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT Download THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng Download THPT18: Phương pháp dạy học tích cực Download THPT19: Dạy học với CNT Download THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT Download THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học Download THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học Download THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh Download THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học Download THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT Download THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục Download THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT Download THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Download THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm Download THPT33: Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm Download THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Download THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT Download THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT Download THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT Download THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT Download THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục Download THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT Download