SIS Marks là phần hỗ trợ của chương trình Quản lý học sinh dùng để hỗ trợ cho GVCN, GVBM và HS, phần mềm này chạy trên mạng LAN của trường, kết nối dữ liệu đến server1.

SIS Marks là phần hỗ trợ của chương trình Quản lý học sinh dùng để hỗ trợ cho GVCN, GVBM và HS, phần mềm này chạy trên mạng LAN của trường, kết nối dữ liệu đến server1.

Tải bản update1 ver 2  (Nhấn đúp vào file này để cập nhật sau khi cài đặt)
Tải file cấu hình Chép đè file này vào thư mục C:\Program Files\SIS_Marks, dùng để tạo đường dẫn đến server chứa CSDL
Tải hướng dẫn