Ngoại Khóa  

Ngoại Khóa  

     - Nội dung: Kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và những kiến thức liên quan đến cuộc sống.
Ngoại khóa  

Ngoại khóa  

    Hình thức tổ chức: mỗi lớp chọn 2 học sinh lên chơi theo kiểu rung chuông vàng, sau đó còn lại 3 học sinh vào chung ...